Regler

Regler

Vedtægter

Foreningens vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling. De nuværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen i foråret 2013 og læner sig meget op ad ABF’s standardvedtægter. Der har været ændringer til vedtægterne flere gange de seneste år. Den seneste og gældende version kan læses og hentes på nedenstående link.

Læs vedtægterne her: Vedtægter 2013

Husorden
Foreningens husorden kan ændres på en gehttp://ostbanehus.dk/documents/regler/vedategter_2013.pdfneralforsamling. Den eksisterende husorden beskriver de fleste af de situationer som vi mener er nødvendige for at foreningen fungere godt. Alle er velkomne til at stille forslag til ændringer ved den årlige generalforsamling.

Den seneste ændring blev vedtaget på generalforsamlingen i foråret 2013.

Find husordenen her: Husorden A/B Østbanehus

En del lejligheder i Østbanehus lejes ud af foreningen og af foreningens andelshavere.

Dette skal ske i henhold til lejeloven.

Viceværten får en del henvendelser vedr. den indvendige vedligeholdelseskonto – hvornår man kan bruge af den og til hvad – og her skal reglerne kort nævnes:

“Inden 3 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning skal udlejeren give lejeren skriftlig meddelelse om, hvilket beløb der ved regnskabsårets afslutning var til rådighed til lejlighedens vedligeholdelse. En negativ saldo kan ikke overføres.

Lejeren kan kræve, at udlejeren foretager hvidtning, maling og tapetsering, når det er nødvendigt, og udgiften kan afholdes af det beløb, der er til rådighed på vedligeholdelseskontoen.

Lejeren kan endvidere kræve, at det beløb, hvormed saldoen på vedligeholdelseskontoen overstiger et beløb svarende til de seneste 3 års samlede hensættelser, anvendes til andre rimelige og hensigtsmæssige vedligeholdelsesarbejder i lejligheden. Det er dog en betingelse, at lejligheden fremtræder i vel vedligeholdt stand for så vidt angår hvidtning, maling og tapetsering.”

Viceværten kontaktes på 4042 4204 på hverdage ml kl 8.00-16.00 og der aftales tid, hvor lejligheden kan synes i.f.t. vedligeholdelsesarbejde. Viceværten melder tilbage til administrator.

Hvis du ønsker mere information, se nedenstående.

Link till lejeloven.

Vaskeriet findes i kælderen under Ringkøbinggade 11 – indgang fra gården. Tørrekældre forefindes dels i umiddelbar forbindelse med vaskeriet og dels i kælder under Middelfartgade 14 – indgang fra gården. Drift af vaskeriet er indeholdt i  boligafgiften/huslejen, så man skal derfor ikke bruge penge for at benytte vaskeriet.

Maskinerne er tilgængelige i tidsrummet 7.00-24.00. For driftsnedbrud/uregelmæssigheder, kontakt venligst viceværten.

Farvning.

Obs! Det er ikke tilladt at anvende helt mørke farver i maskinerne. De efterlader mange kedelige nuancer i efterfølgende vaske og misfarver gummilister og sæbeskuffer. Bestyrelsen henstiller til at farvning i maskinerne begrænses og henstiller kraftigt til at man følger nedenstående forholdsregler:

Forholdsregler: Efter at have anvendt farve, skal du som minimum starte skylleprogram, “F”, alt efter farvens styrke – helt lyse farver kan nok skylles ud med skylleprogram – ellers skal du køre et 40c0 program. Det er dit ansvar at farvning og efterfølgende skylleprogram ikke skrider ind i næste beboers vasketid!

Vaskeregler

Affald

Affald skal behandles smart og det, der kan genanvendes skal genanvendes.

I andelsforeningen er der forskellige faciliteter til at komme af med sit affald, men ikke alt affald kan afleveres i gården, således ikke byggeaffald.  

I det store rum i midten af skuret afleveres dagrenovation. Af hensyn til lugt bedes affaldsposer lukket med knude.

Før skuret, står containere til aflevering af flasker.

På bagsiden,  op ad skuret, står til den ene side containerer til pap og til den anden side containere til aviser & papir. For at der skal være plads til mest muligt, bedes alle papstykker foldes helt sammen.

Ved bagsiden står en beholder til batterier.

Modsat rummet til dagrenovation, er et aflåst rum – nøgle til hængelås åbnes med fællesnøgle til port, gadedør etc. – her stilles farligt affald, kasserede hårde hvidevare og andet elektrisk affald.

Vi har storskraldsrum, som kan benyttes til ting, der ikke er omfattet af ovennævnte, så som sofaer, tæpper, stole etc. Tingene skal stilles ind pænt, ellers tager skraldemændene bare et billede, som sendes til viceværten, som forklaring på, hvorfor rummet ikke er blevet tømt. Så er det op til viceværten og bestyrelsen at bestille en container og selv tømme rummet, det er ikke fair!

Der må ikke henstilles byggeaffald i storskraldsrummet, det skal man selv bortskaffe. Se nærmeste genbrugsstation Nærmeste Genbrugsstation

Hvis man har planer om at komme med en masse affald og ser at rummer er fyldt op, så henstiller bestyrelsen til, at man venter til rummet er tømt. I øjeblikket tømmes rummet hver mandag.

Regler fra R98 kan læses her: Regler for storskrald

Bestyrelsen har udarbejdet et opslag om affaldssortering hvor du kan læse hvordan dit affald og andres affald skal håndteres. Affaldssortering

Her kan du læse mere om affaldssortering i Københavns kommune. Ønsker du at bestille en container eller anden afhentning, skal det koordinere med viceværten

Vægge

Hvis man ønsker at tage en væg ned, helt eller delvist, skal man søge byggetilladelse hos Københavns kommune.

For mere information se “Ombygning” og nedenstående link.

Link til “Teknik & Miljøforvaltningen”

 http://www.kk.dk/FaktaOmKommunen/Forvaltninger/TMF/Organisation/cbg.aspx

Vand

Bestyrelsen skal have en ansøgning om ændringer i andelsboligen mindst 3 uger før arbejdets påbegyndelse, d.v.s. kort beskrivelse af projekt med plantegning.

Opvaskemaskiner skal anmeldes til bestyrelsen. Se pkt 2 under “Ombygning”

Ansøgninger og anmeldelser mailes til bestyrelsen@ostbanehus.dk eller lægges i postkasse i vaskeri og behandles på førstkomne bestyrelsesmøde, som afholdes ca hver 14. dag.

Husk at installationer skal udføres af autoriseret fagmand.

Alle vandinstallationer anmeldes af den autoriserede VVS´er, der automatisk indsender en “færdigmeldingsblanket” til kommunen, når arbejdet er udført. Dette gælder både for ombygninger i køkken, badeværelse og for installering af opvaskemaskiner og vaskemaskiner.

Sidenhen kan foreningen ved kontakt til kommunen, f.eks. i forbindelse med en vandskade, få oplyst om hvem installeringen er anmeldt af og om bemeldte er autoriseret.

Scroll to top